Följ Aon Sweden

BRICS-länderna inför stora politiska risker

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2014 10:00 CEST

 • Aons kartläggning över politiska risker i världen visar att läget i BRICS-länderna blivit mer
  riskabelt
 • Oroligheter i Ukraina drabbar forna Sovjetstater

STOCKHOLM (10 april 2014) – Aon Risk Solutions, Aons affärsverksamhet för riskhantering släpper idag sin årliga politiska riskkarta för 2014. Kartläggningen har identifierat ökade risker inom samtliga fem BRICS-länder. Till följd av de tilltagande politiska riskerna, omfattandes höjda sannolikheter för politiskt våld, statlig inblandning och uteblivna betalningar på statsskulder, står en stor del av världens ledande marknader inför potentiella kriser.

 • Brasilien nedgraderas till följd av ökade politiska risker som lett till en försvagad ekonomi, vilket bland annat har fått brasiliansk offentlig sektor att växa för att stimulera ekonomin. Detta är särskilt oroande med tanke på att både årets fotbolls-VM och Olympiska Spelen 2016 anordnas i Brasilien.
 • Ryssland nedgraderas till stor del på grund av den senaste tidens utveckling i Ukraina och den ryska annekteringen av Krimhalvön. Politiska slitningar och geopolitiska tvister har försämrat ett redan undermåligt företagsklimat. Samtidigt har växlings- och transfereringsriskerna ökat till följd av risken för nya kapitalkontroller. Rysslands ekonomi domineras även fortsättningsvis av offentlig sektor, vilket drabbar ekonomin så länge det politiska dödläget fortsätter. Dödläget för även med sig en ökad risk för politiskt våld.
 • Indiens nedgradering beror på att riskerna avseende juridiska system och regelverk förhöjts genom ihållande korruption och påtaglig statlig inblandning. Territoriella konflikter, terrordåd, samt regionala och etniska konflikter bidrar samtidigt till förhöjda risker för politiskt våld.
 • Kina nedgraderas till en medelhög risknivå. Försämringen har skett då Kina bevittnat en ökning av det politiska våldet och en avtagande ekonomisk tillväxt. Allt tyder på att det ekonomiska dödläget och trög återhämtning i den kinesiska ekonomin är starkt förknippade med varandra.
 • Sydafrika nedgraderas trots starka politiska institutioner. Landet kämpar för tillfället med ihållande strejker, vilket har blivit det viktigaste medlet för att påverka lönebildningen. Samtidigt hotar detta påtryckningsmedel att försämra det sydafrikanska affärsklimatet och höja finansieringskostnaderna.

"Genom att använda det senaste inom data- och analysteknik erbjuder Aons interaktiva online-karta kunder, medier och andra prioriterade målgrupper oöverträffad tydlighet vid bedömningen av politiska risker i tillväxtmarknader. Exempelvis uppmärksammade vi den instabila situationen i Ukraina redan i mitten av 2013 i våra kvartalsvisa uppdateringar. Dessa uppdateringar hjälper våra kunder i deras strategiska och ekonomiska beslutsfattande. Riskerna varierar kraftigt mellan olika tillväxtmarknader, vilket understryker organisationers behov av att kunna skapa en översikt av vilka politiska risker som finns och hur den egna organisationen ska bemöta dem. För detta ändamål är det väldigt bra att ha tillgång till ett så pass sofistikerat riskverktyg som den politiska riskkartan", säger Matthew Shires, chef för politiska risker på Aon Risk Solutions.

Om Aons politiska riskkarta 2014:
Riskkartan mäter politiska risker i 163 länder och territorier. Syftet med kartläggningen är att hjälpa företag bedöma och analysera företags exponering mot risker avseende valutatransfereringar, juridiska system och regelverk, statlig inblandning, politiskt våld, uteblivna betalningar på statsskulder samt störningar i leverantörskedjor. Aons goda rykte inom politisk riskhantering befästs genom samarbetet med Roubini Global Economics (RGE), ett oberoende, globalt rådgivningsbolag som grundades 2004 av den välkände nationalekonomen Nouriel Roubini.

"Roubini Global Economics är stolta över att kunna fortsätta samarbetet med Aon för kartläggningen av politiska risker och politiskt våld i tillväxtmarknaderna. I år har de politiska riskerna tilltagit, i synnerhet i några av de största ekonomierna. Våra kvartalsbedömningar belyser vilka risker som är tilltagande i de olika tillväxtländerna och hjälper på så vis investerare att snabbt reagera på exempelvis sviktande statsbalanser och försäkra sig mot sin riskexponering", säger Paul Domjan, vd för Roubini Country Insights.

Summering:

Försämrade utsikter bland OSS-länderna (Oberoende staters samvälde):
I början av 2013 såg vi vissa förbättringar i Kaukasus, Armenien och Azerbajdzjan. Medan denna förbättring fortsatt har emellertid resten av regionen försvagats. Ryssland nedgraderas till stor del på grund av den senaste tidens mellanhavanden med Ukraina. Oroligheterna länderna emellan påverkar också andra forna Sovjetstater, som Armenien, Vitryssland, Georgien och Moldavien.

Den politiska situationen i Ukraina försämrades gradvis under hela 2013 och blev som sämst under tredje kvartalet, då riskprofilen gick från medelhög till hög risk. Rysslands annektering av Krimhalvön och den statliga kollapsen bidrog till att vi idag kvalificerar Ukraina som ett högriskland. Växlings- och transfereringsrisker, som redan ligger på en mycket hög nivå, kommer att höjas ytterligare genom nya begränsningar i det finansiella systemet. Dessutom kan Ukrainas vilja och förmåga att reglera sina statsskulder komma att påverkas negativt. En svagare global efterfrågan på basmetaller innebär samtidigt att statens inkomster och dess förmåga att stimulera ekonomin försvagas. Vid sidan av osäkerheterna på Krimhalvön, bidrar Rysslands önskan om att förena Ukraina till en förbundsstat att oroligheterna i Ukraina fortsätter. Enligt RGE:s utgångsscenario kommer situationen i Ukraina att nedtrappas, men Ryssland kommer sannolikt att fortsätta att försöka destabilisera östra Ukraina. Det kommande presidentvalet kommer också att utgöra en källa till ekonomisk och politisk osäkerhet i Ukraina.

Ökad disparitet mellan Mellanöstern och Nord- och Västafrika: Utvecklingen under 2013 har varit positiv för de rika oljeexporterande MENA-länderna i Gulfstaternas samarbetsråd (GCC). Jämfört med deras nordafrikanska grannländer, som har mindre ekonomiska resurser att hantera eventuella chocker med, har Gulfstaterna fortsatt låga politiska risker. De tre länder som uppgraderades under förra året (Bahrain, Oman och Förenade Arabemiraten) behåller stark motståndskraft mot politiska och ekonomiska oroligheter, medan Jordanien, där strömmar av syriska flyktingar har bidragit till ökad oro, nedgraderas.

Dispariteter i Afrika söder om Sahara: Det finns både tydliga förbättringar och försämringar i Afrika söder om Sahara. Särskilt tydligt är detta i Ghana och Uganda, som förbättrat sin riskprofil, och i Sydafrika och Swaziland, som nedgraderats under perioden. Trots att Ghanas budgetöverskott och stigande inflation försvagar den makroekonomiska stabiliteten har ökade intäkter och investeringar förstärkt Ghanas redan starka politiska institutioner. Uganda har fortfarande en alltför centraliserad regering och beaktar inte vissa fundamentala människorättsfrågor. Trots det bidrog stabiliseringsåtgärder i form av donationsmedel till att öka landets förmåga och vilja att återbetala statsskulder, samt till att minska risken för statlig inblandning.

På annat håll har de politiska villkoren försämrats drastiskt. Särskilt allvarligt är det i Swaziland, som ges ekonomiskt stöd av sina grannländer för att upphäva effekterna av den höga politiska risken och de ekonomiska påfrestningar, medförandes en högre risk för expropriation av tillgångar som landet för tillfället lider av. Sydafrika kämpar trots starka politiska institutioner med ihållande strejkutbrott, vilket har blivit det viktigaste medlet för att påverka lönebildningen men som samtidigt bidrar till att försämra det sydafrikanska affärsklimatet.

De viktigaste riskerna och trenderna att bevaka under 2014:
Genom att kombinera Aons data- och analyskompetens och RGE:s unika ”Country Insights”-metodik har följande risker och trender utsetts som viktigast att bevaka under 2014:

 • Valutatransfereringar: Den ekonomiska återhämtningen i utvecklade marknader och en inledande räntenormalisering har betytt att kapitalet flytt från tillväxtmarknaderna, vilket ökat trycket på länder med svaga balanser. En ökad politisk riskprofil i några av de större tillväxtländerna har försvagat inflödet av utländska direktinvesteringar, vilket i sin tur ökat risken för att statliga åtgärder tas för att behålla direktinvesterat kapital samt för att hindra försök från utländska ägare att repatriera sina tillgångar.
 • Uteblivna betalningar på statsskulder: I takt med att de offentliga finanserna försvagas och valutatrycket ökar i länder som Ukraina, kommer företagen att uppleva en förändring i regeringars vilja och förmåga att återbetala statliga skulder. Aons politiska riskkarta kan användas för att tidigt identifiera dessa risker.
 • Valtider i världen under 2014: Ökar risken för politiskt våld, statligt ingripande och ineffektivt politiskt utförande.

Uppgraderingar och nedgraderingar under 2014:
Uppgraderingar (där den övergripande lands- eller territorierisken är lägre än föregående år) 6 uppgraderingar (2013: 13 uppgraderingar): Ghana, Haiti, Laos, Filippinerna, Surinam, Uganda.

Nedgraderingar (där den övergripande lands- eller territorierisken är högre än föregående år) 16 nedgraderingar (2013: 12 nedgraderingar): Brasilien, Kina, Eritrea, Indien, Jordanien, Kiribati,
Mikronesien, Moldavien, Ryssland, Samoa, Sydafrika, Swaziland, Tonga, Tuvalu, Ukraina och Vanuatu.

Trender:
Under 2014 har det skett 22 riskförändringar jämfört med 25 under 2013. RGE:s graderingsverktyg uppfattar serier av små förändringar i länders riskprofiler under kortare perioder vilket kan bidra till att förvarna om riskförändringar. Eventuella förändringar rapporteras kvartalsvis och försämrade omständigheter i länder som exempelvis Ukraina kan därför förespås flera kvartal i förväg.

Riskikoner:
Varje kartlagt land betygssätts enligt de specifika risker som landet står inför. Dessa risker anges av de riskikoner som åtföljer landsmarkeringarna i riskkartan. Ländernas övergripande riskbetyg baseras på de sex första riskikonerna. De tre nya ikonerna bidrar med ytterligare information.

Kort beskrivning av varje riskikon:
Länders risknivå baseras på sex grundläggande, försäkringsbara risker. Dessa är:

Valutatransfereringar: Risken för att inte kunna genomföra betalningar i internationellt gångbara valutor till följd av lokala valutakontroller. Denna risk avser olika ekonomiska faktorer, bland annat mått på kapitalbalansbegränsningar, växelkursregimer och valutareserver. Denna riskikon har tillagts 25 länder och territorier, däribland Namibia, Nepal och Sydafrika. Riskikonen har borttagits från 5 länder, däribland Bangladesh, Mongoliet och Uganda. 107 länder har denna ikon.

Uteblivna betalningar på statsskulder: Risken för att en främmande stat eller statligt organ inte uppfyller sina skyldigheter i samband med statliga lån eller andra finansiella åtaganden. Denna riskfaktor ser till mått som förmåga och vilja att återbetala lån, skattepolitik, politiska risker och anammade rättsstatliga principer. Riskikonen har tillagts 22 länder och territorier, däribland Gabon,
Moldavien och Sydafrika. Riskikonen har borttagits från 4 länder, däribland Vitryssland, Malawi och Montenegro. 108 länder har denna ikon.

Statlig inblandning: Risken för att regeringar gör statliga ingrepp i ekonomin eller inom andra politiska områden som inverkar negativt på utländska affärsintressen; t.ex. förstatligande och
expropriation av utländska tillgångar. Denna riskfaktor består av olika mått på sociala, institutionella och rättsliga risker. Riskikonen har tillagts 6 länder och territorier, såsom Indien, Moçambique och Kap Verde. Riskikonen har tagits bort från 2 länder: Bangladesh och Benin. 85 länder har denna ikon.

Störningar i leverantörskedjor: Risken för störningar i flödet av varor och/eller tjänster till eller
från ett land på grund av politisk, social, ekonomisk och miljömässig instabilitet. Från och med 2013 består denna riskfaktor av en bedömning av den inhemska leveranskedjans effektivitet. Riskikonen har tillagts 20 länder och territorier, däribland Bahrain, Makedonien och Rwanda. Riskikonen har tagits bort från 4 länder inklusive Jamaica, Montenegro och Saudiarabien. 116 länder har denna ikon.

Juridiska system och regelverk: Risken för ekonomisk förlust eller anseendeförlust till följd av företags svårigheter att följa ett värdlands lagar, regler och föreskrifter. Denna risk omfattar mått på regeringens effektivitet och rättssäkerhet samt landets mer omfattande äganderätt och lagstiftningens kvalitet. Denna riskikon har tillagts 17 länder och territorier, inklusive Colombia, Marocko och Peru. Denna riskikon har tagits bort från 2 länder: Thailand och Zambia. 110 länder har denna ikon.

Politiskt Våld: Risken för strejker, upplopp, civila oroligheter, sabotage, terrorism, skadegörelse, krig, inbördeskrig, uppror, folkresning, revolution, fientliga handlingar av krigförande makter, myteri eller statskupp. Politiskt våld beräknas med hjälp av mått på politisk stabilitet, fredlighet och särskilda våldshandlingar. Denna riskikon har tillagts 19 länder och territorier, inklusive Belize, Indonesien och Ukraina. Denna riskikon har tagits bort från 5 länder, däribland Armenien, Serbien och Östtimor. 104 länder har denna ikon.

Affärsklimatsrisker: De rättsliga hindren för etablering och verksamhetsdrift i landet; till exempel överdriven byråkrati, tidsförbrukning och kostnader förknippade med registreringen av ny affärsverksamhet, vilket kan avse bygglov, handel över gränser och tillgång till bankkrediter för affärsplaner. Denna riskikon har tillagts 8 länder och territorier, däribland Botswana, Pakistan och Senegal. Denna riskikon har tagits bort från 8 länder, inklusive El Salvador, Seychellerna och Zambia. 97 länder har denna ikon.

Banksektorns sårbarhet: Risken för att ett lands inhemska banksektor går in i en kris eller inte
tillräckligt kan understödja den ekonomiska tillväxten med kreditbelopp. Denna risk utgörs av mått på banksektorns kapitaliseringsgrad och styrka samt makrofinansiella mått såsom total skuldsättning, bytesbalans och arbetsmarknadsstabilitet. Denna riskikon har tillagts 13 länder och territorier, däribland Botswana, Pakistan och Senegal. Denna riskikon har tagits bort från 13 länder, däribland Barbados, Dominikanska republiken och Ghana. 108 länder har denna ikon.

Kapacitet för finanspolitisk stimulans: Risken för att en regering inte kan stimulera ekonomin på grund av brister avseende den finanspolitiska trovärdigheten, minskande finansiella reserver, hög skuldbörda eller statlig ineffektivitet. Denna riskikon har tillagts 12 länder och territorier, däribland Afghanistan, Iran och Panama. Denna riskikon har tagits bort från 11 länder, däribland Burkina Faso, Irak och Vietnam. 97 länder har denna ikon.

Riskkartan finns tillgänglig på aon.com/2014politicalriskmap.

#  #  #

Till redaktionen:

Om Aons politiska riskkarta 2014
Kartan mäter den politiska risken i 163 länder och territorier. Syftet med kartläggningen är att hjälpa företag bedöma den egna exponeringen mot risker avseende valutatransfereringar, uteblivna betalningar på statsskulder, statlig inblandning, störningar i leverantörskedjor, juridiska system och regelverk, politiskt våld, affärsklimat, banksektorers sårbarhet samt regeringars kapacitet för finanspolitisk stimulans. Varje land tilldelas ett betyg avseende varje riskkategori samt ett sammanvägt betyg, med början från ”låg” ökandes till ”medellåg”, ”mellan”, ”medelhög”, ”hög” och ”väldigt hög” risk. Medlemsländer i Europeiska unionen och Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD) betygsätts inte i kartläggningen.

De betyg som tilldelas länderna återspeglar mötet mellan bolagen Aon Risk Solutions och rådgivningsbolaget Roubini Global Economics kompetenser. Dessutom vägleds bedömningen av 26 experter från försäkringsförmedlaren Lloyd’s som aktivt arbetar med att bedöma politiska risker.

Den interaktiva webbkartan innehåller data som går tillbaka mer än 16 år i tiden och mäter banksektorers sårbarhet, regeringars kapacitet för finanspolitisk stimulans samt affärsklimatsrisker. Genom att använda Aons webbkarta, kan organisationer bevaka sin politiska riskexponering i de tillväxtmarknader där de är närvarande med hjälp av både aktuell och historisk data.

Prenumerera på Aons nyhetsbrev: http://aon.mediaroom.com/index.php?s=58

Om Aon plc
Aon plc (NYSE: AON) är den ledande leverantören av risk managementtjänster, försäkrings-
och återförsäkringsförmedlingstjänster samt HR- och outsourcingtjänster. Med våra drygt 65 000 kollegor runt om i världen är vår starka föresats att inom Aon hjälpa våra kunder som finns i över 120 länder att stärka sina resultat. Detta gör vi genom att erbjuda innovativa och effektiva lösningar inom riskhantering och HR samt industriledande global kompetens och teknisk expertis. Aon har vid upprepade tillfällen utnämnts till världens bästa mäklare, försäkringsförmedlare, återförsäkringsförmedlare, captives manager och bästa belöningsstrategikonsultfirma av olika branschkällor. Besök www.aon.com för mer information om Aon och http://www.aon.com/manchesterunited för att läsa mer om Aons globala partnerskap med Manchester United.

Om Aon i Sverige
Aon är Sveriges ledande leverantör av risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling, human resources-lösningar och outsourcing. Aon har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser. Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon cirka 250 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aon är certifierade enligt ISO 14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Gå in på www.aon.com/sweden/ för mer information.

Följ Aon Sweden på Twitter: https://twitter.com/Aon_Sweden

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.